Producenci
Rowerowy Weekend Testów z Bikepark24.pl

Kellys i Specialized - Rowerowy Weekend Testów

W pierwszy weekend czerwca: 2-3/06/2018 nasz sklep BikePark24.pl mieszczący się przy ul. Dąbrowskiego 59

wraz z producentami rowerów Kelly's oraz Specialized organizuje testy rowerów. 

Miasteczko testowe rozstawione będzie tuż przy samym Spichlerzu w Olsztynie pod Częstochową. 

Do testowania oddamy Wam rowery praktycznie z każdej grupy, będzie można sprawdzić jak jeżdżą rowery elektryczne (wspomagane silnikiem), wysokiej klasy wyczynowe rowery szosowe, czy w pełni amortyzowane rowery górskie.

Serdecznie zapraszamy

WAŻNA WIADOMOŚĆ :

proszę pamiętać o zabraniu swoich pedałów oraz kasku.

do wypożyczenia i podpisania umowy potrzebne są dwa dowody tożsamości. 

 

Umowa wypożyczenia do pobrania: /public/assets/1 testy rowerów /umowa%20test%20the%20best%20-%20regulmin.pdf

 

Lista rowerów Specialized dostępna w Rowerowy Weekend Testów z Bikepark24.pl:

(zastrzegamy sobie możliwość zmiany rowerów dostępnych w dniu testów)

Model Rozmiar Kolor
CAMBER FSR MEN EXPERT CARBON 29 L GLOSS CARBON / RED FLAKE TINT CARBON / ROCKET RED
EPIC HT MEN PRO CARBON 29 L SATIN BLACK / CHAMELEON
EPIC HT MEN PRO CARBON 29 M SATIN BLACK / CHAMELEON
EPIC MEN COMP 29 L GLOSS LIGHT BLUE / ROCKET RED
EPIC MEN PRO CARBON 29 L SATIN GLOSS BLACK / CHAMELEON
SJ FSR EXPERT CARBON 29 M SATIN SILVER TINT CARBON / BLACK / ROCKET RED CLEAN
SW TARMAC MEN SL6 DI2 54 MONO BLACK / WHITE REFLECTIVE / CLEAN
SW TARMAC MEN SL6 DI2 56 MONO BLACK / WHITE REFLECTIVE / CLEAN
TARMAC EXPERT 58 FLO RED / METALLIC WHITE SILVER / TARMAC BLACK
VENGE PRO DISC 54 GRN CHAMELEON / TARMAC BLACK FADE / RKT RED / CLEAN
VENGE PRO DISC 56 GRN CHAMELEON / TARMAC BLACK FADE / RKT RED / CLEAN
LEVO FSR MEN EXPERT CARBON 6FATTIE S GLOSS ROCKET RED / CARBON
WOMEN'S TARMAC EXPERT 52 SATIN / GLOSS / COOL GRAY / ACID PINK / BLACK
DIVERGE COMP 54 GLOSS DIRTY WHITE / ROCKET RED / TARMAC BLACK
DIVERGE COMP 56 GLOSS DIRTY WHITE / ROCKET RED / TARMAC BLACK
TURBO KENEVO EXPERT 6FATTIE M BLACK / CALIFADE / HYPER
TURBO KENEVO EXPERT 6FATTIE L BLACK / CALIFADE / HYPER
ENDURO PRO CARBON M GLOSS BLACK / CALI FADE / CHARCOAL
ENDURO PRO CARBON L GLOSS BLACK / CALI FADE / CHARCOAL
TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29" M BLACK / CHAMELEON
TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29" M BLACK / CHAMELEON
TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29" L ICE BLUE / ROCKET RED
TURBO LEVO FSR 6FATTIE/ 29" L ICE BLUE / ROCKET RED
TURBO LEVO FSR 6FATTIE/29" XL ICE BLUE / ROCKET RED
STUMPJUMPER EXPERT 29 M GLOSS / STORM GREY / ROCKET RED

 wkrótce lista rowerów Kellys ....

 

Umowa wypożyczenia, do podpisania w momencie wypożyczenia roweru podczas Rowerowego Weekendu Testów :

 

"Umowa użyczenia

Art. I

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie użyczającego na rzecz biorącego do używania do nieodpłatnego użyczenia roweru górskiego/szosowego Specialized (dalej zwanego „Przedmiotem użyczenia“), zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 1, który jest integralną częścią niniejszej umowy (zwany dalej „załącznikiem 1“). Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie. Celem zawarcia niniejszej umowy jest użyczenie roweru Specialized na rzecz jazdy testowej przez biorącego do używania.

Art. II

Prawa i obowiązki użyczającego

Użyczający zobowiązany jest do użyczenia przedmiotu użyczenia zgodnie ze specyfikacją oraz zasadami zawartymi w załączniku 1.

Użyczający ma prawo żądać zwrotu przedmiotu użycznia zgodnie z ustaloną datą, godziną i miejscem zwrotu.

Użyczający ma prawo żądać zwrotu przedmiotu użyczenia przed upływem ustalonego czasu, jeśli przedmiot użyczenia jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Art. III

Prawa i obowiązki biorącego do używania

Biorący do używania zgadza się wziąć do używania przedmiot użyczenia zgodnie ze słownie wyrażoną chęcią (zwaną dalej „Zamówieniem“)

W momencie zamówienia biorący do używania podaje:

dla biorących do używania, którzy są osobami fizycznymi: imię i nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia, numer ważnego dowodu tożsamości i miejsce zamieszkania;

dla biorących do używania, którzy są osobami prawnymi: numer NIP, numer REGON, adres;

dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

termin rozpoczęcia użyczenia;

termin zakończenia użyczenia;

sposob przekazania przedmitu do używania

sposób zakończenia przekazanego przedmiotu do używania

Zgodnie z zamówieniem biorący do używania potwierdza, że zapoznał się z warunkami użyczenia przedmiotu użyczenia zawartymi w niniejszej umowie, przyjmuje je do wiadomości i zgadza się z nimi.

Biorący do używania zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w nieniejszej umowie. W przypadku znalezienia jakichkolwiek niezgodności biorący do używania powinien niezwłocznie skonaktować się osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną z użyczającym.

Biorący do używania zobowiązuje się z należytą starannością dbać o przedmiot użyczenia oraz użytkować go zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem. Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu użyczenia w czystym i nieuszkodzonym stanie, o czasie i w miejscu wyznaczonym przez użyczającego, które są wymienione w załączniku 1.

Biorący do używania zobowiązuje się do użytkownia przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, tak aby uniknąć uszkodzeń i awarii. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, awarii lub kradzieży przedmiotu użyczenia biorący do używania zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z użyczającym 

Biorący do używania zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy/wymiany jakichkolwiek uszkodzeń ramy lub części w przedmiocie użyczenia powstałych na skutek użytkowania biorącego do używania. Koszty zostaną wycenione zgodnie z cenami detalicznymi oficjalnego importera Specialized w Czechach. W przypadku gdy biorący do używania nie zwróci przedmiotu użyczenia w uzgodnionym terminie i godzinie zwrotu (zgodnie z załącznikiem 1) biorący do używania zobowiązuje się do zapłacenia całej wartości wypożyczonego przedmiotu według aktualnego ceniku (cena detaliczna) i wszystkich akcesorii, które były wypożyczone razem z przedmiotem lub są częścią przedmiotu.

Biorący do używania nie może pożyczać/oddawać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej. W przypadku pożyczenia/oddania przedmiotu użyczenia osobie trzeciej biorący do używania odpowiada za przedmiot użyczenia na tej samej zasadzie jakby użytkował go sam.

W przypadku kradzieży przedmiotu użyczenia w trakcie użytkowania przez biorącego do używania, biorący do używania zobowiązuje się do zapłaty ceny detalicznej za skradziony przedmiot użyczenia.

Biorący do używania oświadcza że:

ma dostataczne doświadczenie w jeździe na rowerze tak, aby móc obsługiwać przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;

jest świadom faktu, że używanie przedmiotu użyczenia wymaga zwiększonego wysiłku fizycznego;

nie posiada żadnych przeszkód zdrowotnych, które nie pozwalałyby mu na wzięcie do używania roweru.

Biorący do używania zobowiązuje się do:

użytkowania/testowania przedmiotu użyczenia na wyznaczonych do tego celu trasach, za każdym razem w dobrze dopasowanym sztywnym kasku rowerowym;

Użytkowania/testowania przedmiotu użyczenia zgodnie z przepisami ruchu drogowego, włącznie z przepisami dotyczącymi przebywania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Biorący do używania oświadcza, że przedmiot użyczenia użytkuje na własne ryzyko. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody na zdrowiu lub mieniu, powstałe na skutek użytkowania przedmiotu użyczenia.

Biorący do używania oświadcza, że jest świadom i potwierdza fakt, że przedmiot użyczenia zostaje mu użyczony bez dodatkowych akcesoriów służących poprawie bezpieczeństwa biorącego do używania.

Art. IV

Czas użyczenia

Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas określony w załączniku 1 do niniejszej umowy.

Czas wypożyczenia przedmiotu jest określony na 60 minut od wypożyczenia przedmiotu do używania.

Art. V

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe biorącego do używania są przetważane za jego zgodą przez użyczającego, w celu zawarcia umowy użyczenia.

Biorący do używania wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy użyczenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Dane osobowe biorącego do używania mogą zostać udostępnione pracownikom użyczającego dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy użyczenia.

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie może dojść do zawarcia umowy użyczenia.

Biorący do używania ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcią zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Art. VI

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. Umowa może zostać zmodyfikowana lub zmieniona wyłącznie poprzez pisemne poprawki.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem jej podpisania poprzez obie strony.

 

Załącznik 1 do umowy użyczenia

Warunki użyczenia roweru Specialized

Maksymalny czas użyczenia roweru to 60 minut.

Jedna osoba uprawniona jest do maksymalnie dwóch użyczeń w ciągu dnia.

Opóźnienie zwrotu użyczonego roweru o ponad 10 (słownie: dziesięć) minut skutkuje utratą prawa uczestnika do dalszych użyczeń rowerów.

Rezerwacja jest możliwa tylko w miejscu wypożyczenia przedmiotów.

SE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i / lub anulowania rezerwacji roweru bez podania przyczyny.

Kryterium kwalifikującym do użyczenia roweru jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości ze zdjęciem, ważną rejestracją do testów i podpisanie umowy o użyczeniu z SE.

Uczestnik zgadza się, na kopiowanie i archiwizowanie okazanych dowodów tożsamości wyłącznie w celu identyfikakcji uczestnika w przypadku utraty i/lub kradzieży i/lub uszkodzenia mienia SE."

 

Zapraszamy 

Sklep Bikepark24.pl 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl